091-697-6333

กิจกรรมคบเด็กสร้างโรงพยาบาล กับโรงเรียนมหรรณพาราม

คุณธัญชุดา ผู้บริหารระดับสูง พร้อมด้วยพนักงาน บริษัท Daothong Food and Service จำกัด เล็งเห็นถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน จึงร่วมกับ “มูลนิธิดั่งพ่อสอน” และ “โครงการพัฒน์” จัดกิจกรรม “คบเด็กสร้างโรงพยาบาล” อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยจัดกิจกรรม ให้แก่น้องๆนักเรียน ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย, โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต, โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี, โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส, โรงเรียนวัดประดิษฐาราม, โรงเรียนวัดกระจับ, โรงเรียนทุ่งสองห้อง,โรงเรียนมหรรณพาราม ตามลำดับ

ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว มีเป้าหมาย เพื่อผลักดัน ส่งเสริม ปลูกจิตสำนัก ตลอดจนสร้างความตระหนักรู้ให้แก่เด็กและเยาวชน ผ่านห้องเรียนนอกสถานที่ เช่น คลาสการเรียนการสอนปลูกต้นอ่อนทานตะวัน เพื่อนำต้นอ่อนทานตะวัน ดังกล่าวมาประกอบอาหาร พร้อมสอดแทรกหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อหลวงรัชกาลที่9

นอกจากนี้ ยังปันส่วนหนึ่งของต้นอ่อนทานตะวัน เพื่อจัดจำหน่ายเป็นรายได้ และสอดแทรกการบริหารงาน และการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) ตั้งแต่วัยเยาว์ ซึ่งในการนี้รายได้ดังกล่าวจะนำไปสมทบทุน เพื่อสร้างอาคารสมเด็จพระเทพฯ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ผ่านกองทุนหลวงพ่อกัณหา สุขกาโม แห่งวัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม